WAROZUKNI, W.; CHARLINA, C.; SINAGA, M. . Praanggapan dalam novel Pulang karya Tere Liye. Jurnal Pendidikan Tambusai, [S. l.], v. 6, n. 3, p. 13864–13870, 2022. DOI: 10.31004/jptam.v6i3.4618. Disponível em: https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/4618. Acesso em: 6 feb. 2023.