SURYAN, R. .; SALAM, N. E. .; YOZANI, R. E. . Akomodasi Komunikasi dalam Interaksi Antar Budaya Suku Banjar dengan Suku Melayu di Desa Sanglar, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Jurnal Pendidikan Tambusai, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 5134–5139, 2023. DOI: 10.31004/jptam.v7i2.6531. Disponível em: https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/6531. Acesso em: 3 mar. 2024.