Yusuf, Z. M. . and Awangga, R. M. . (2023) “Clean Arsitektur”, Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(2), pp. 8667–8676. doi: 10.31004/jptam.v7i2.7605.